• Feb 15 Wed 2006 16:33
  • 框框

父母似乎希望子女能在他們看得見的範圍裡活動
深怕子女一不小心走錯了路

Ching 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Jan 29 Sun 2006 00:30
  • 過年

不知從何開始
跨年在台北與朋友倒數

Ching 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

家是每個人最深的思念也可能是最放不下的牽掛
 

Ching 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2005對我來說
是個值得紀念的一年

Ching 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()